Deprecated: stristr(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /var/www/vhosts/zgjohushqiptar.com.al/zgjohushqiptar.al/wp-content/plugins/a2-w3-total-cache/lib/W3/PgCache.php on line 1054
Falsifikimet e Historisë – nga Enciklopedia Britanike | My CMS

Falsifikimet e Historisë – nga Enciklopedia Britanike

Përse lodhet kaq shumë Berisha dhe njerëz si ai në Shqipëri të na mundojnë kaq shumë? Sepse ustallarët e tyre, çuditërisht, duan t’u mohojnë shqiptarëve të mësojnë disa të vërteta, që bota i lexon çdo ditë, ato janë të botuara në enciklopedira, libra, shkrime, në shtyp dhe në internet.

Përse vetëm ne shqiptarët s’duhet t’i dimë këto gjëra? Kjo është një pyetje, që KOHA do t’i japë një ditë përgjigje të plotë, të thjeshtë, përfundimtare. Por, le të shohim se ç’thuhet në faqen e mëposhtme të internetit.

Te http://encyclopedia.jrank.org/DIO_DRO/DONATION_OF_CONSTANTINE_Donatio.html lexojmë këto rradhë për Fallsifikimin e dokumentit DHURATA E KONSTANDINIT:

DONATION OF CONSTANTINE (Donatio Constantini), the supposed grant bythe Emporor Constantine in gratitude for his “conversion by Pope Silvester”, to that pope and his successors for ever, not only of spiritual supremacy over the other great patriarchates and of all matters of faith and warship but also of temporal dominion over Rome, Italy.” The famous document, known as the Constitutum Constantini and compounded of various elements (notably of apocryphal Vita S. Silvestri) was forged at Rome some time between the middle and end of the 8th century, was included in the 9th century in the collection known as the False Decretals, two centuries later was incorporated in the Decretum by a pupil of Gratian, and in Gibbon’s day was still.”enrolled among the decrees of Canon Law” by the tacit or modest admitted of the advocates of the Roman Church .” It is now universally admitted to be a gross forgery.

DHURATA E KONSTANTINIT (Doantio Constantini), dhurata e hamendësuar e Perandorit Konstandin si shenjë falenderimi për “konvertimin e tij nga ana e Papës Silvestri”, ndaj atij pape dhe pasardhësve të tij përgjithmonë, jo vetëm për supremacinë shpirtërore mbi patriarkatet e tjera dhe mbi të gjitha çështjet e fesë dhe të adhurimit, por edhe si sundim i përkohshëm mbi Romën, Italinë.” Dokumenti i famshëm, i njohur si Constitutum Constantini dhe i përbërë nga elementë të ndryshëm (mbi të gjitha Jeta apokrifale S. Silvestrit) u fallsifikua në Romë aty nga mesi dhe fundi i shekullit të 8-të, u përfshi në shekullin e 9-të në koleksionin e njohur si Dekrete të Rreme, dy shekuj më vonë u përfshi në Decretum nga nxënësi i Gracianit, dhe akoma në ditët e Gibonit ishte ende “i përfshirë në dekretet e Ligjit Kanonik”, me pëlqimin e heshtur dhe modest të avoketërve të Kishës Romane.” Ai “dokument” është pranuar nga të gjithë si një mashtrim i trashë.

Sa më shumë depërton në burimet shkencore dhe divulgative të botuara në internet, aq më shumë të dhëna interesante dalin mbi fallsifikimet e mundshme, që mund të jenë bërë në shkrimin e Historisë.

Shkrime të tilla mungojnë krejtësisht në Shqipëri, dhe asnjë redaktor gazete nuk merr përsipër të botojë shkrime të tilla. Kanë frikë. Këtë fakt ma pohoi mua vetë Nuri Dragoti i Republikës kur unë i shkova në maj të këtij viti te Republika me një shkrim në dorë mbi disa gjetje të mia të reja mbi historinë e Mesjetës.

Por, nga përvoja ime personale (nga vështirësitë, që kam ndeshur para dhe gjatë botimit të shkrimeve të mija në Koha Jonë dhe Republika, aq sa dhe pjesë të caktuara të shkrimeve janë ngatërruar e bërë të palexueshme me qëllim) jam i bindur se shpejt a vonë, të gjitha gazetat dhe i tërë shtypi e televizioni shqiptar do të hapë temën e fallsifikimeve, që janë bërë në historiografinë evropiane që në shekullin e 12-të, një temë e cila po zien në tërë Evropën e deri në Amerikë, duke filluar që nga shekulli i 17-të.

Të gjitha këto fallsifikime kanë lidhje të ngushtë e të pazgjidhshme me Historinë e Shqipërisë dhe origjinën e shqiptarëve dhe të popujve të tjerë. Librat dhe shkrimet e autorëve evropianë, të cilët e vënë theksin në përpjekjet e shumta që janë bërë në Evropë gjatë mesjetës për të fallsifikuar historinë, fillojnë ose mbarojnë me këto dy pyetje:

Përse të jenë bërë këto fallsifikime? Kush kishte interes t’i bënte ato?

Mbështetur në studimet tona etimologjike kemi deklaruar që në shkrimin tonë te Republika (14 – 17 shtator 2006) se në gjuhët evropiane të reja e ato të vjetra ka paradokse, duke aluduar se gjuhët e vjetra nuk janë më të vjetra se ato të reja.

Studimet e mëtejshme na kanë krijuar bindjen se jo vetëm gjuhët, por e tërë historia e Evropës është paradoksale, dhe prej majit të këtij viti kemi ngulur këmbë në emailet tona se historia evropiane e para shekullit të 16-të të erës tonë mban vetëm vulën e gjuhës shqipe, se s’ka patur as Greqi të Lashtë dhe as Perandori Romake, se jo vetëm latinishtja, greqishtja e vjetër dhe hebraishtja, por, edhe gotishtja, sllavishtja kishtare, arabishtja janë sajesa mersjetare, që morën formën e tyre të plotë vetëm gjatë dhe pas shekullit të 16-të të erës tonë.

Tani ne kemi rënë në gjurmë të studimeve të mjaft autorëve evropianë, autoritete shkencore me emër në Evropë dhe në Amerikë, të cilët duke u nisur nga konsiderata shkencore historike vijnë në përfundimin se Mesjeta nuk ka ekzistuar, se ngjarje e dokumente si Dhurata e Konstandinit, apo figura si Karli i madh janë mite të sajuara.

Ja ç’thuhet në faqen e Michael Hoffman, historian dhe shkrimtar amerikan, i cili boton në Amerikë revistën e tij shkencore “Revisionist History”, te http://www.egodeath.com/newchronology.htm nën titullin “The New Chronology: The Dark Ages Didn’t Exist – Uwe Topper, Herbert Illig” “Kronologjia e Re: Shekujt e Errësirës nuk ekzistojnë – Uve Toper, Herbert Illig”

Johnson doesn’t provide an effective summary of what exactly he is proposing. I won’t know until my third thorough reading and summarization of Johnson, but it seems that he’s saying — at the extreme — that the entire corpus of ancient Greek, Roman, Jewish, and Christian writings was written in the monasteries around 1550 – or something like that but more moderate.

[Edvin] Xhonson nuk bën ndonjë përmbledhje të asaj se çfarë kërkon të propozojë saktësisht. Unë nuk do ta zbuloj pa e mbaruar leximin tim të tretë dhe të kem bërë përmbledhjen e Xhonsonit, por më duket se ai don të thotë se – në fund të fundit – i TËRË KORPUSI i SHKRIMEVE GREKE, ROMAKE, CIFUTE dhe TE KRISHTERA është shkruar në manastire rreth vitit 1550 – ose diçka të tillë, por me ton më të zbutur.

Kjo faqe interneti përmban referenca interesante mbi subjektin për të cilin po flasim, autorë si Edwin Xhonson, Anatoli Fomenko, Nimic, Topper, Illig, apo dhe figura të Mesjetës si Harduin.

Burime në internet http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_A._Hoffman_II http://www.egodeath.com/newchronology.htm#_Toc101541525

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button